0885 510 888
Резервирай час

УслугиНЗОК

ДОГОВОР № РД-НС-01-4/ 29.12.2014 г.

за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2015 г. между Националната здравно осигурителна каса и Българския зъболекарски съюз

Между Националната здравно осигурителна каса (НЗОК), от една страна, и Българския зъболекарски съюз (БЗС), от друга страна, на основание чл. 55д, ал. 1 във връзка с ал. 3 и 6 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) се сключи този договор за следното:

Чл. 1.Предмет на този договор са обемите и цените на извънболничната дентална помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО, оказвана през 2015 г. при условията и по реда на Националния рамков договор за дентални дейности за 2015 г.

Чл. 2. Страните договарят следните цени на видовете извънболнична дентална помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО, включена в приложение № 3 на Наредба № 40 от 2004 г. за основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (Наредба № 40 от 2004 г.):

 

Код

Наименование на дейността

Цена (в лв.)

Цена (в лв.)

 

 

НЗОК

Пациент

А

Първична дентална помощ

 

 

1

Първична дентална помощ за ЗЗОЛ до 18 години, изцяло или частично заплащана от НЗОК

 

 

10111

Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

6,44

1.80

30111

Обтурация с амалгама или химичен композит

32,40

0

50811

Екстракция на временен зъб с анестезия

13,00

0

50911

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

32,40

0

33211

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

21,92

4.70

33311

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

68,93

12.30

 

Първична дентална помощ за ЗЗОЛ над 18 години, частично заплащана от НЗОК

 

 

10112

Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

6,44

1.80

30112

Обтурация с амалгама или химичен композит

28,40

4,00

50912

Екстракция на зъб с анестезия

28,40

4,00

Чл. 3.(1) Всяко задължително здравноосигурено лице (ЗЗОЛ), потърсило дентална помощ, има право да получи следния обем дейности, диференцирано по възрастови групи:

1. при ЗЗОЛ до 18-годишна възраст:

а) обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година и допълнителен преглед за бременни;

б) до четири лечебни дейности за съответната календарна година, като в тях се включват до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб;

2. при ЗЗОЛ над 18-годишна възраст:

а) обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година и допълнителен преглед за бременни;

б) до две лечебни дейности за съответната календарна година.

(2) Всяко ЗЗОЛ под 18-годишна възраст с психични заболявания, потърсило дентална помощ, има право да получи дейностите без ограничение на обема.

Чл. 4.Цените, приети по този договор, се заплащат в съответствие с методиките за остойностяване и за заплащане на денталната помощ по чл. 55е ЗЗО.

Чл. 5.Обемите и цените по този договор могат да бъдат променяни в съответствие със Закона за бюджета на НЗОК за 2014 г.

Този договор влиза в сила от 01.01.2015 г. и е със срок на действие до 31.12.2015 г.

Този договор се обнародва в „Държавен вестник“ на основание чл. 55д, ал. 8 ЗЗО и е задължителен за НЗОК, РЗОК и за изпълнителите на дентална помощ.

 

За обтурация с материал различен от амалгама и химичен композит разликата в цената се доплаща според ценоразписа на лечебното заведение.

Потребителската такса за лица над 18 год. е в размер на 2,90 лв.

Потребителската такса за пенсионери е в размер на 1,00 лв.

Лица под 18 год. не заплащат потребителска такса.